wobbler screen nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wobbler screen nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wobbler screen giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wobbler screen.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wobbler screen

    * kỹ thuật

    cái sàng rung