shifter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

shifter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm shifter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của shifter.

Từ điển Anh Việt

 • shifter

  * danh từ

  bộ chuyển dịch; tay gạt

 • shifter

  (máy tính) thiết bị chuyển [mạch; dịch]

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • shifter

  * kinh tế

  dụng cụ đổi chỗ

  thiết bị đổi chỗ

  * kỹ thuật

  bộ dịch chuyển

  cơ khí & công trình:

  cái gạt (đai truyền)

  đòn bẩy sang số

  điện lạnh:

  dụng cụ dịch chuyển

  hóa học & vật liệu:

  peđan điều khiển

  ô tô:

  tay gạt số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • shifter

  Similar:

  sceneshifter: a stagehand responsible for moving scenery

  gearshift: a mechanical device for engaging and disengaging gears

  in Britain they call a gearshift a gear lever

  Synonyms: gearstick, gear lever