slip kiln nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip kiln nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip kiln giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip kiln.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slip kiln

    * kỹ thuật

    lò trượt