slippered nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slippered nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slippered giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slippered.

Từ điển Anh Việt

  • slippered

    /'slipəd/

    * tính từ

    có đi dép lê, có đi giày hạ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • slippered

    shod with slippers