slip grip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip grip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip grip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip grip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slip grip

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    móc chốt (để cố định một dụng cụ vào ống)