slip rate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slip rate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slip rate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slip rate.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slip rate

    * kỹ thuật

    hệ số trượt