slipproof nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

slipproof nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm slipproof giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của slipproof.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • slipproof

    * kỹ thuật

    không trượt