strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip.

Từ điển Anh Việt

 • strip

  /strip/

  * danh từ

  mảnh, dải

  a strip of cloth: một mảnh vải

  a strip of garden: một mảnh vườn

  cột truyện tranh, cột tranh vui (trong tờ báo)

  (hàng không) đường băng ((cũng) air strip, landing strip)

  tước đoạt; tước (quyền...), cách (chức...)

  to strip house: tước đoạt hết đồ đạc trong nhà

  to strip someone of his power: tước quyền ai, cách chức ai

  làm trờn răng (đinh vít, bu lông...)

  to strip screw: làm trờn răng một đinh vít

  vắt cạn

  to strip a cow: vắt cạn sữa một con bò

  * nội động từ

  cởi quần áo

  to strip to the skin: cởi trần truồng

  trờn răng (đinh vít, bu lông...)

  phóng ra (đạn)

 • strip

  dải, đới

  s. of convergence dải hội tụ

  characteristic s. dải đặc trưng

  Mobius s. (hình học) dải Môbiut

  period s. đới chu kỳ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip

  * kỹ thuật

  băng

  bể tẩy gỉ

  bể tẩy mạ

  dải

  đai

  đai truyền

  độ dốc

  đới

  đường sọc sợi ngang

  làm trơn

  nắn, vuốt

  nẹp gỗ

  miệng

  phân tách

  sọc

  tấm đệm

  thanh

  vạch

  vằn sợi

  vê tròn (ren)

  vệt tách sợi

  xây dựng:

  bản (nhỏ)

  dải băng

  đỡ ván khuôn

  nẹp (gỗ)

  thanh (gỗ)

  thóa dỡ ván khuôn

  hóa học & vật liệu:

  băng thép

  dải thép

  dỡ khuôn

  dỡ thỏi

  tuyển

  điện:

  bóc lớp ngoài

  thép dải

  giao thông & vận tải:

  dải cất hạ cánh

  mảnh điều chỉnh

  cơ khí & công trình:

  dỡ dời

  độ thoát khuôn

  làm hư ren

  nêm điều chỉnh (đường dẫn trượt của máy)

  thóa rời

  tưới (bỏ vỏ)

  vê tròn (đầu ren)

  ô tô:

  hư răng

  y học:

  mảnh, dải

  điện lạnh:

  tước (cho mỏng)

  vật lý:

  tước bỏ

  dệt may:

  vệt xô sợi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strip

  a relatively long narrow piece of something

  he felt a flat strip of muscle

  artifact consisting of a narrow flat piece of material

  Synonyms: slip

  thin piece of wood or metal

  a form of erotic entertainment in which a dancer gradually undresses to music

  she did a strip right in front of everyone

  Synonyms: striptease, strip show

  remove the surface from

  strip wood

  strip the cured leaves from

  strip tobacco

  remove the thread (of screws)

  remove a constituent from a liquid

  take off or remove

  strip a wall of its wallpaper

  Synonyms: dismantle

  draw the last milk (of cows)

  remove (someone's or one's own) clothes

  The nurse quickly undressed the accident victim

  She divested herself of her outdoor clothes

  He disinvested himself of his garments

  Synonyms: undress, divest, disinvest

  Similar:

  airstrip: an airfield without normal airport facilities

  Synonyms: flight strip, landing strip

  comic strip: a sequence of drawings telling a story in a newspaper or comic book

  Synonyms: cartoon strip, funnies

  deprive: take away possessions from someone

  The Nazis stripped the Jews of all their assets

  Synonyms: divest

  undress: get undressed

  please don't undress in front of everybody!

  She strips in front of strangers every night for a living

  Synonyms: discase, uncase, unclothe, strip down, disrobe, peel

  Antonyms: dress

  leach: remove substances from by a percolating liquid

  leach the soil

  denude: lay bare

  denude a forest

  Synonyms: bare, denudate

  plunder: steal goods; take as spoils

  During the earthquake people looted the stores that were deserted by their owners

  Synonyms: despoil, loot, reave, rifle, ransack, pillage, foray

  clean: remove all contents or possession from, or empty completely

  The boys cleaned the sandwich platters

  The trees were cleaned of apples by the storm