strip floor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip floor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip floor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip floor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip floor

    * kỹ thuật

    sàn boong tàu