striptease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

striptease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm striptease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của striptease.

Từ điển Anh Việt

  • striptease

    * danh từ

    điệu múa thoát y; thoát y vũ

Từ điển Anh Anh - Wordnet