strip show nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip show nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip show giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip show.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strip show

    Similar:

    strip: a form of erotic entertainment in which a dancer gradually undresses to music

    she did a strip right in front of everyone

    Synonyms: striptease

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).