strip city nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip city nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip city giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip city.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip city

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thành phố dải