stript nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stript nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stript giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stript.

Từ điển Anh Việt

  • stript

    past cổ của strip