stripteaser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripteaser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripteaser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripteaser.

Từ điển Anh Việt

  • stripteaser

    * danh từ

    người múa điệu thoát y (như) stripper

Từ điển Anh Anh - Wordnet