strip mill nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip mill nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip mill giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip mill.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip mill

    * kỹ thuật

    cơ khí & công trình:

    máy cán băng (rộng)

    máy cán đai