strip chart nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip chart nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip chart giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip chart.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip chart

  * kỹ thuật

  biểu đồ

  biểu đồ hành trình

  cờ lê đường

  đồ thị liên tục

  giản đồ

  đo lường & điều khiển:

  biểu đồ băng (cho máy ghi băng điện báo)

  điện:

  biểu đồ dải

  hóa học & vật liệu:

  biểu đồ hình trụ (ghi các biến số)