strip steel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip steel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip steel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip steel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip steel

  * kỹ thuật

  thép lá

  xây dựng:

  dải thép

  thép băng (đột)

  hóa học & vật liệu:

  thép băng

  cơ khí & công trình:

  thép dài

  thép dẹt