strip out nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip out nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip out giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip out.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip out

    * kỹ thuật

    rút ra khỏi giếng (cả cần và ống khai thác)