strip lining nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip lining nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip lining giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip lining.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip lining

    * kỹ thuật

    hóa học & vật liệu:

    sự bao bằng đai (các thùng chứa chịu áp suất cao)