strippable nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strippable nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strippable giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strippable.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strippable

    * kỹ thuật

    dễ bong

    dễ tróc