strip miner nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip miner nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip miner giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip miner.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strip miner

    a miner who does strip mining

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).