strip alert nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip alert nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip alert giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip alert.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strip alert

    a state of readiness for domestic defense aircraft

    the Air Force will keep fighters on strip alert at bases around the country

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).