strip tank nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip tank nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip tank giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip tank.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip tank

    * kỹ thuật

    bể tẩy gỉ

    bể tẩy mạ