strip-crop nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip-crop nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip-crop giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip-crop.

Từ điển Anh Việt

  • strip-crop

    * động từ

    trồng thành luống cách nhau bằng cỏ để giảm bớt sự xói mòn đất đai