strip-joint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip-joint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip-joint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip-joint.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • strip-joint

    * kinh tế

    hộp đêm