strip-tease nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip-tease nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip-tease giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip-tease.

Từ điển Anh Việt

  • strip-tease

    /'strip,ti:z/

    * danh từ

    điệu múa thoát y