strip-teaser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip-teaser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip-teaser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip-teaser.

Từ điển Anh Việt

  • strip-teaser

    /'strip,ti:zə/

    * danh từ

    người múa điệu thoát y