stripiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

stripiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm stripiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của stripiness.

Từ điển Anh Việt

  • stripiness

    /'straipinis/

    * danh từ

    sự có sọc, sự có vằn