strip mall nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip mall nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip mall giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip mall.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • strip mall

    a mercantile establishment consisting of a row of various stores and business and restaurants along a road or busy street; usually opening on a parking lot

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).