strip mine nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

strip mine nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm strip mine giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của strip mine.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • strip mine

  * kỹ thuật

  mỏ lộ thiên

  sự khai thác hầm lò

  xây dựng:

  mỏ hầm lò

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • strip mine

  an open mine (usually for coal) where the seams run close to the surface

  extract (ore) from a strip-mine

  Synonyms: surface mine, surface-mine