uncase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

uncase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm uncase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của uncase.

Từ điển Anh Việt

  • uncase

    /'ʌn'keis/

    * ngoại động từ

    lấy trong hộp ra, lấy trong hòm ra

Từ điển Anh Anh - Wordnet