flight strip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight strip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight strip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight strip.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight strip

    * kỹ thuật

    đường băng (sân bay)

    đường bay

Từ điển Anh Anh - Wordnet