flightiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flightiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flightiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flightiness.

Từ điển Anh Việt

 • flightiness

  /flightiness/

  * danh từ

  tính hay thay đổi, tính đồng bóng

  tính bông lông, tính phù phiếm

  tính gàn, tính dở hơi

Từ điển Anh Anh - Wordnet