arbitrariness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

arbitrariness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm arbitrariness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của arbitrariness.

Từ điển Anh Việt

 • arbitrariness

  /'ɑ:bitrərinis/

  * danh từ

  tính chuyên quyền, tính độc đoán

  sự tuỳ ý, sự tự ý

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • arbitrariness

  * kỹ thuật

  điện lạnh:

  tính bất kỳ

  tính tùy ý

Từ điển Anh Anh - Wordnet