flight number nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight number nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight number giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight number.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight number

    * kinh tế

    hàng ban

    mã số chuyến bay

    thứ hạng