flight surgeon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight surgeon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight surgeon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight surgeon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flight surgeon

    a medical officer specializing in aviation medicine

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).