flight level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight level

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    độ cao bay

    mức bay