flight test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight test

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    sự thử bay