flightless nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flightless nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flightless giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flightless.

Từ điển Anh Việt

  • flightless

    * tính từ

    không bay được

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flightless

    incapable of flying