flightless bird nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flightless bird nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flightless bird giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flightless bird.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • flightless bird

    Similar:

    ratite: flightless birds having flat breastbones lacking a keel for attachment of flight muscles: ostriches; cassowaries; emus; moas; rheas; kiwis; elephant birds

    Synonyms: ratite bird

    Antonyms: carinate

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).