flight scraper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight scraper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight scraper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight scraper.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight scraper

    * kỹ thuật

    dây cào

    cơ khí & công trình:

    xích gạt