flight-test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight-test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight-test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight-test.

Từ điển Anh Việt

  • flight-test

    * ngoại động từ

    thử máy bay bằng cách cho bay