flight nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight.

Từ điển Anh Việt

 • flight

  /flight/

  * danh từ

  sự bỏ chạy, sự rút chạy

  to seek safety in flight: bỏ chạy thoát thân

  to put the enemy to flight: làm cho kẻ địch bỏ chạy

  to take flight; to betake oneself to flight; to take to flight: bỏ chạy, rút chạy

  sự bay; chuyến bay

  to take one's flight to; to wing one's flight: bay

  in flight: đang bay

  sự truy đuổi, sự đuổi bắt

  đàn (chim... bay)

  a flight of birds: đàn chim bay

  a flight of arrows: một loạt tên bay

  đường đạn; sự bay vụt (đạn)

  tầm bay (chim, đạn)

  sự trôi nhanh (thời gian)

  sự bay bổng, sự phiêu diêu (trí tưởng tượng)

  tầng, đợt (cầu thang)

  my room is two flights up: buồng của tôi ở tầng hai

  loạt (tên, đạn...)

  trấu (yến mạch)

  phi đội (của không quân Anh)

  cuộc thi bắn cung tầm xa; tên dùng trong cuộc thi bắn cung tầm xa ((cũng) flight arrow)

  in the first flight

  dẫn đầu, đi đầu

  * ngoại động từ

  bắn (chim) khi đang bay

  thay đổi hướng đi (của quả bóng crickê)

  * nội động từ

  bay thành đàn (chim)

 • flight

  (cơ học) sự bay

  blind f. (cơ học) sự bay mù

  level f. (cơ học) sự bay nằm ngang

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • flight

  * kỹ thuật

  độ uốn

  đợt cầu thang

  sự bay

  xây dựng:

  bậc cầu thang

  khay nâng

  mâm thang

  một dãy phòng

  tầng (nhà)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • flight

  a formation of aircraft in flight

  an instance of traveling by air

  flying was still an exciting adventure for him

  Synonyms: flying

  a stairway (set of steps) between one floor or landing and the next

  Synonyms: flight of stairs, flight of steps

  an air force unit smaller than a squadron

  passing above and beyond ordinary bounds

  a flight of fancy

  flights of rhetoric

  flights of imagination

  a flock of flying birds

  a scheduled trip by plane between designated airports

  I took the noon flight to Chicago

  shoot a bird in flight

  fly in a flock

  flighting wild geese

  Similar:

  escape: the act of escaping physically

  he made his escape from the mental hospital

  the canary escaped from its cage

  his flight was an indication of his guilt

  trajectory: the path followed by an object moving through space

  fledge: decorate with feathers

  fledge an arrow