flight altitude nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

flight altitude nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm flight altitude giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của flight altitude.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • flight altitude

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    độ cao bay

    mức bay