pillowcase nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

pillowcase nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm pillowcase giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của pillowcase.

Từ điển Anh Việt

 • pillowcase

  * danh từ

  áo gối, bao gối

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • pillowcase

  Similar:

  case: bed linen consisting of a cover for a pillow

  the burglar carried his loot in a pillowcase

  Synonyms: slip, pillow slip