fox nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

fox nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm fox giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của fox.

Từ điển Anh Việt

 • fox

  /fɔks/

  * danh từ

  (động vật học) con cáo

  bộ da lông cáo

  người xảo quyệt; người láu cá, người ranh ma

  (thiên văn học) chòm sao con Cáo (ở phương bắc)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) sinh viên năm thứ nhất

  to set a fox to kee[ one's geese

  nuôi ong tay áo

  * ngoại động từ

  (từ lóng) dùng mưu mẹo để đánh lừa, dở trò láu cá để đánh lừa

  làm (cho những trang sách...) có những vết ố nâu (như lông cáo)

  làm chua (bia...) bằng cách cho lên men

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) vá mũi (giày) bằng miếng da mới

  * nội động từ

  dùng mưu mẹo; dở trò xảo quyệt, dở trò láu cá để đánh lừa

  có những vết ố nâu (trang sách)

  bị chua vì lên men (bia...)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • fox

  alert carnivorous mammal with pointed muzzle and ears and a bushy tail; most are predators that do not hunt in packs

  the grey or reddish-brown fur of a fox

  English statesman who supported American independence and the French Revolution (1749-1806)

  Synonyms: Charles James Fox

  English religious leader who founded the Society of Friends (1624-1691)

  Synonyms: George Fox

  a member of an Algonquian people formerly living west of Lake Michigan along the Fox River

  the Algonquian language of the Fox

  become discolored with, or as if with, mildew spots

  Similar:

  dodger: a shifty deceptive person

  Synonyms: slyboots

  flim-flam: deceive somebody

  We tricked the teacher into thinking that class would be cancelled next week

  Synonyms: play a joke on, play tricks, trick, fob, pull a fast one on, play a trick on

  confuse: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

  These questions confuse even the experts

  This question completely threw me

  This question befuddled even the teacher

  Synonyms: throw, befuddle, fuddle, bedevil, confound, discombobulate