foxiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

foxiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm foxiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của foxiness.

Từ điển Anh Việt

  • foxiness

    /'fɔksinis/

    * danh từ

    tính xảo quyệt, tính láu cá

Từ điển Anh Anh - Wordnet