wiliness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wiliness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wiliness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wiliness.

Từ điển Anh Việt

  • wiliness

    /'wailinis/

    * danh từ

    tính xo trá, tính quỷ quyệt

Từ điển Anh Anh - Wordnet