craftiness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

craftiness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm craftiness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của craftiness.

Từ điển Anh Việt

  • craftiness

    /'krɑ:ftinis/

    * danh từ

    sự mánh khoé, sự láu cá, tính xảo quyệt, tính xảo trá

Từ điển Anh Anh - Wordnet