confound nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

confound nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm confound giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của confound.

Từ điển Anh Việt

 • confound

  /kən'faund/

  * ngoại động từ

  làm thất bại, làm hỏng, làm tiêu tan

  to confound a plan: làm hỏng một kế hoạch

  to confound a hope: làm tiêu tan một hy vọng

  làm bối rối, làm khó xử, làm ngạc nhiên

  (kinh thánh) làm ngượng, làm xấu hổ, làm bẽ mặt

  làm lộn xộn, làm lẫn lộn, xáo trộn lung tung (đồ vật)

  horse and foot were confounded together: kỵ binh, bộ binh lẫn lộn lung tung cả

  lầm, lầm lẫn

  I confound you with your brother: tôi lầm anh với anh anh

  confound him!

  quỷ tha ma bắt nó đi!, cái thằng chết tiệt này!

 • confound

  (thống kê) trùng hợp (các yếu tố, các giả thiết)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • confound

  * kỹ thuật

  toán & tin:

  trùng hợp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • confound

  Similar:

  confuse: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

  These questions confuse even the experts

  This question completely threw me

  This question befuddled even the teacher

  Synonyms: throw, fox, befuddle, fuddle, bedevil, discombobulate

  confuse: mistake one thing for another

  you are confusing me with the other candidate

  I mistook her for the secretary